mikołajki folkowe 2019

 

29 listopada - 1 grudnia 2019 roku! Chatka Żaka Lublin!

Konkurs "Scena Otwarta"

 

 

FOR ENGLISH - CLICK HERE

 

 PROTOKÓŁ
Z posiedzenia jury 27. konkursu „Scena Otwarta" odbywającego się w ramach XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe" 2019 w dn. 29.11.2019.
Po wysłuchaniu 11 zespołów, jury w składzie: dr hab. Maria Pomianowska (muzyk, wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie), Barbara Kuzub-Samosiuk (muzyk, festiwal „Z wiejskiego podwórza"), dr Rafał Rozmus (kompozytor, wykładowca UMCS), Krzysztof Górski (Spotkania „Na Karczaku"), Henryk Palczewski (Muzyka Ucha Trzeciego), Marcin Piotrowski (Festiwal „Folkowisko"), Bogdan Bracha (muzyk, Orkiestra św. Mikołaja), przyznało następujące miejsca i nagrody:
  • I miejsce i nagrodę w wysokości 5000 zł ufundowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za wysmakowane aranżacje i dopracowane wokale otrzymuje zespół - Michalove
  • II miejsce i nagrodę w wysokości 4000 zł ufundowaną przez Miasto Lublin, za wysoki poziom muzyczny i dojrzałe aranżacje otrzymuje zespół - Królestwo Beskidu
  • III miejsce i nagrodę w wysokości 3000 zł ufundowaną przez Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, za transowość i przemyślany wizerunek sceniczny otrzymuje zespół - Torban
Jury przyznało dodatkowo następujące wyróżnienia, ufundowane przez Województwo Lubelskie:
Wyróżnienie w postaci 1250 zł za znakomite różnorodne wykorzystanie możliwości wokalnych przyznano zespołowi - Kosy
Wyróżnienie w postaci 1250 zł za perfekcję i żywiołowość wykonania przyznano zespołowi - Kapela Karpati

 

Nagrodę Publiczności otrzymuje zespół Kosy

 

 

REGULAMIN KONKURSU „SCENA OTWARTA"
 
1. XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe" organizowany jest przez Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego (SARF). Celem Festiwalu jest prezentacja muzyki tradycyjnej z całego świata, a szczególnie sposobów jej twórczej interpretacji oraz swobodnych przekształceń odbiegających od dotychczasowych schematów.
2. Festiwal odbędzie się w dniach 29.11. - 1.12. 2019 r. w Akademickim Centrum Kultury "Chatka Żaka" w Lublinie.
3. W konkursie "Scena Otwarta" (29.11. 2019) mogą wziąć udział pełnoletni wykonawcy indywidualni oraz zespoły liczące do 10 osób z kraju i zagranicy.
4. Wykonawcy winni zaprezentować program inspirowany muzyką tradycyjną dowolnego kraju lub regionu. Łączny czas wysłanych nagrań i prezentacji konkursowych nie może przekroczyć 15 min.
5. Aby zgłosić się do konkursu należy:
• wypełnić formularz Google dostępny pod adresem: KLIKNIJ TUTAJ,
• przesłać plik dźwiękowy z nagraniem programu konkursowego oraz graficzny rider zespołu uwzględniający rozstawienie na scenie - w terminie od dnia 1 września do 5 listopada 2019 mailem na adres: scenaotwarta.mikolajki@wp.pl. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Komitet Organizacyjny dokona kwalifikacji wykonawców do udziału w konkursie. SARF jednocześnie udostępnia członkom Komitetu Organizacyjnego dane Wykonawców i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych. Lista zakwalifikowanych wykonawców zostanie udostępniona na stronie internetowej festiwalu w dniu 8 listopada.
6. Do konkursu zostanie też przyjęty zdobywca "dzikiej karty" - jeden spośród wykonawców niezakwalifikowanych przez Organizatorów, który wygra otwarte głosowanie internetowe. Szczegółowe informacje dotyczące głosowania zostaną podane na www.mikolajki.folk.pl w zakładce Scena Otwarta.
7. Do oceny wykonawców biorących udział w konkursie zostanie powołane jury , w skład którego wejdą znawcy muzyki folkowej i folkloru. SARF jednocześnie udostępnia jurorom dane Wykonawców i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych. Ocenie podlegać będą szczególnie:
• dobór repertuaru, jego oryginalność i wartość;
• interpretacja;
• ogólny wyraz artystyczny.
Jury przyzna pierwszą, drugą i trzecią nagrodę. Wysokość i forma nagród uzależniona będzie od środków zgromadzonych przez organizatorów. Decyzje jury są ostateczne.
8. Swoją nagrodę - figurkę św. Mikołaja - przyzna także w drodze głosowania festiwalowa publiczność.
9. Jury może przyznać również nagrodę im. Anny Kiełbusiewicz dla najlepszej wokalistki.
10. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu:
• nocleg,
• bezpłatny wstęp na koncerty festiwalowe.
Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów przejazdu i wyżywienia.
1. Laureaci konkursu zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w Koncercie " Spotkania Kultur" (30.11.2019)
2. Zgłaszając udział w koncercie konkursowym, a tym samym w "Spotkania Kultur", Wykonawcy akceptują nieodpłatne rozporządzanie i wykorzystanie zaprezentowanych wykonań/programu muzycznego w postaci ich nagrań i fotografii do celów marketingowych i promocyjnych, a w szczególności ich nieodpłatnego wykorzystania w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych (strona internetowa, media społecznościowe, materiały prasowe, wydawnictwa, itp. - wszędzie gdzie to możliwe), bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych, akceptują tym samym nieodpłatne przeniesienie praw autorskich majątkowych do rozporządzania i korzystania z programu muzycznego na Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do celów marketingowych i promocyjnych.
3. Wykonawcy zgłaszający się do udziału w koncercie konkursowym a tym samym w Koncercie " Spotkania Kultur"", wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu, a także - zgodnie z własną wolą - na publikację podstawowych danych i ich wykorzystanie w celach informacyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora konkursu.
4. Udzielone w czasie zgłaszania do konkursu zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.
5. W celu organizacji konkursu SARF pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w Karcie zgłoszenia uczestnictwa.
6. Zgłaszający udział w konkursie, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z bazy SARF. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w konkursie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
7. Administratorem danych zgromadzonych w związku z organizacją konkursu jest SARF. Dane osobowe (zgodnie z Kartą zgłoszenia uczestnictwa) podawane są przez osoby, których dane dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w konkursie. Zbierane są one przez SARF wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w konkursie, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego.
8. Prawo do interpretacji, jak również ewentualnych odstępstw od niniejszego regulaminu, przysługuje wyłącznie Komitetowi Organizacyjnemu Festiwalu.
9. Uczestnik konkursu, wysyłając zgłoszenie wraz z nagraniem oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin konkursu.
Kontakt do organizatorów
Daniel Jabłoński - 504121744, Jablonskidaniel1992@gmail.com

 

Organizatorzy:

umsc   ack   sarf  csk mbp

 

Sponsorzy: 

wojlub  mlub  mkdin  ludowidla

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin
Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego  

 

Media:

tvp3  rl kurier centrum tvumcs  folk  folk24pismo

Facebook